Isikuandmete töötlemise kord

Soodsalt.ee töötleb Teie isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks. Näiteks kauba tarnimiseks. Soodsalt.ee töötajatel on juurdepääs ainult nendele isikuandmetele, mis on vahetult seotud nende tööülesannetega. Soodsalt.ee töötleb järgmiseid isikuandmete liike:

  • põhiandmed, nt ees- ja perekonnanimi
  • kontaktandmed, nt e-post, telefon, aadress
  • pangakonto, kui teenus eeldab väljamakseid Soodsalt.ee poolt
  • andmed seoses Soodsalt.ee poolt Teile vastava teenuse osutamisega (nt aadress).
  • teenuste osutamisega seotud infosüsteemide automaatsed logid.
  • Soodsalt.ee parool, kui Teile on loodud selleks isiklik parool.
  • kodulehe külastamisega seotud isikuandmed – IP aadress (arvuti personaalne tunnus) ja küpsiste kasutamisega seotud info.

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mis on vajalik Soodsalt.ee ülesannete täitmiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, isikunimedeta. Soodsalt.ee saab isikuandmed inimestelt endilt.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab Soodsalt.ee juurdepääsupiirangu. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab Soodsalt.ee dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Andmete turvalisuse tagamiseks on kasutusele võetud parimad võimalikud lahendused. Infosüsteemides olevaid isikuandmeid varundatakse, et oleks võimalik andmeid vajadusel taastada. Infosüsteemides tehtavaid toiminguid logitakse, et oleks võimalik kontrollida, kes, mis ajahetkel ja mis eesmärgil toiminguid infosüsteemides teostas.

Teil on õigus tutvuda Teie kohta kogutud isikuandmetega ja teada, mis eesmärgil Soodsalt.ee Teie andmeid töötleb, nõuda isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Samuti esitada puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

Kui Te soovite pöörduda Soodsalt.ee-sse seoses isikuandmete töötlemisega, sh rikkumiste menetlustega, siis palun saatke e-kiri aadressil admin@soodsalt.ee.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete kasutamist need põhimõtted ei puuduta. Samuti ei hõlma põhimõtted isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele Soodsalt.ee veebilehel viidatakse (välislingid).