Pretensiooni esitamise kord

Kaupmees vastutab Soodsalt.ee müügikeskkonna vahendusel tellitud ja müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli kaubal juba üleandmise hetkel ning Tellijal on õigus nõuda kaupmeeslt, kas kohustuse täitmist, kahju hüvitamist, hinna alandamist või lepingust taganemist.

Tellijale müügi korral vastutab kaupmees kaubal ilmneva mittevastavuse eest kolmekümne (30) päeva jooksul alates kauba Kliendile üleandmisest eeldusel, et kauba Tellijale üleandmise päevast esimese kuue (6) päeva jooksul ilmnenud kauba mittevastavus oli olemas kauba üleandmise momendil, kui eelnimetatud eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Kaupmees ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Tellija tegevusest või tegevusetusest, sh kauba mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohaste säilitustingimuste järgimata jätmisest.

Lepingutingimustele mittevastava kauba korral saab Tellija esitada kirjaliku pretensiooni kauba tellimuslehel olevale e-posti aadressile. Pretensiooni aluseks on ostu tõendav dokument (tellimuse kinnitamise e-kiri ja panga kinnitatud pangaülekanne kinnitus).

Kaupmees ei vastuta tellimusel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sh kauba kohaletoimetamise viivitusest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida Kaupmeesl ei olnud võimalik mõjutada.